Εκπρόθεσμες εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023

 Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 08.00 έως και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23.59  θα βρίσκεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα e- εγγραφές  με σκοπό την υποβολή των  εκπρόθεσμων ηλεκτρονικών αιτήσεων  εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους εφόσον είναι ενήλικοι.

Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι οι μαθητές/τριες αφού υποβάλλουν την εκπρόθεσμη ηλεκτρονική αίτηση την τυπώνουν και στη συνέχεια την καταθέτουν στο Διευθυντή/ντρια του σχολείου μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για να διαβιβαστούν στη συνέχεια στον Διευθυντή ΔΔΕ Αν. Αττικής για έγκριση.
Οι εκπρόθεσμες εγγραφές θα καταχωριστούν στο Π.Σ Δ. myschool από τους Διευθυντές των σχολείων μετά την έγκριση από την ΔΔΕ Αν. Αττικής και μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η ενημέρωση των κηδεμόνων ή των ενήλικων μαθητών θα γίνεται όχι μέσω της πλατφόρμας e- εγγραφές αλλά από το σχολείο ή τη ΔΔΕ.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 9 της με αριθμό 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005):
«2)Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση του Διευθυντή της Δ/θμιας Εκπ/σης έως πέντε (05) ημέρες από την έναρξη των μαθημάτων, με την προσκόμιση εγγράφων που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών (π.χ, λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Οι απουσίες των μαθητών στο διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων έως την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο 3)Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι μαθητές /τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στη σχολική μονάδα που εντάσσεται ο μαθητής /τρια, τότε εγγράφεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί σε όμορο σχολείο με απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.