Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2005

Σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας που έχουν αναρτηθεί με θέμα «Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου
Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005)» και του σχετικού εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ., η
ηλεκτρονική κατάθεση Δελτίου Απογραφής από τους στρατεύσιμους της κλάσης 2026
(γεννημένοι το έτος 2005) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (από τις 02 Ιανουαρίου
2023 έως και τις 31 Μαρτίου 2023), μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος
(www.stratologia.gr), προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοση από μέρους τους Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου και κωδικών πρόσβασης στο taxisnet.