Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Σας παραθέτουμε στο συνημμένο αρχείο συνοπτικές πληροφορίες για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  και τις εξετάσεις για την απόκτησή του. Σας επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων για το ΚΠΓ λήγει στις 9-10-2023

Αλλαγές για την εισαγωγή σε ΤΕΦΑΑ και Στρατιωτικές σχολές για τις Πανελλαδικές του 2024

Α) Με την με αριθμ. Φ.253/88954/Α5/2023 (Β’ 5018) Υ.Α. με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6 (Β’ 1538) Υ.Α., ορισμού των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από αυτά.Σύμφωνα με την εν λόγω … Περισσότερα